Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

↓ ONLINE REZERVACE
Zarezervujte si jednoduše a pohodlně masáž, ubytování, soukromou vířivku nebo wellness pobyt.

Ubytovací řád

Hotel Tomášov ****, U Lomu 638, Zlín 760 01, www.hotel@tomasov.cz 

Provozovatel: Firma ZM-TECH s.r.o., IČ0:255 51 868, DIČ: CZ 255 51 868, Telefon: 577 005 915, Fax: 577 005 924

I. Podmínky ubytovánÍ

 • 1.1. Ubytování hostů v Hotelu Tomášov **** je v souladu 52326 a následujících zák. č. 89 /2012 Sb, občanský zákoník. Hotel Tomášov **** poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízen, k tomu určenému a ubytovaný (dále jen host) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve Ihůtě stanovené tímto ubytovacím řádem.
 • 1.2. Práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele.
 • 1.3. Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající z ubytovacího řádu a /nebo ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v hotelu (dále jen „pochybení"), je ubytovatel oprávněn ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li host na své pochybení ze strany hotelu upozorněn postupem dle ustanovení §2331 občanského zákoníku.

II. Rezervace

 • 2.1. Rezervace hosta je provedena telefonicky, písemně nebo rezervačním formulářem. Za písemnou formu lze považovat i potvrzení prostřednictvím emailu nebo potvrzení faxem (dále jen písemně). Ubytovaný obdrží od ubytovatele potvrzení rezervace emailem.
 • 2.2. Závazná rezervace je od okamžiku doručení písemné, telefonické nebo emailového objednávky. Host obdrží od ubytovatele emailové potvrzení rezervace včetně obeznámení hosta s ubytovacím řádem.

III. Storno rezervace

 • 3.1. Stornem se vždy rozumí zrušení, odklad nebo úpravy potvrzené objednávky.
 • 3.2. Storno je objednatel povinen uplatnit telefonicky nebo elektronickou poštou na recepci hotelu.
 • 3.3. Stornuje-li host objednané a potvrzené služby, je povinen zaplatit poskytovateli storno poplatky podle cenových podmínek dané rezervace; storno poplatky budou vypočítávány z ceny za stornované služby vč. DPH, a to následovně:
  • 3.3.1. v případě zrušení rezervace ubytování 12 hodin před plánovaným příjezdem dle potvrzené rezervace, nebo před plánovaným absolvováním služby dle potvrzené rezervace, je storno 100 % z ceny ubytování,
  • 3.3.2. v případě zrušení rezervace ubytování 2 dny až 13 hodin před plánovaným příjezdem dle potvrzené rezervace nebo před plánovaným absolvováním služby a méně dle potvrzené rezervace je storno 50 % z ceny ubytování.

IV. Podmínky a způsob ubytovánÍ

 • 4.1. Stanovená doba příjezdu je od 15:00 h. do 24:00 h., pokud se dopředu host nedohodl s ubytovatelem jinak.
 • 4.2. Ubytovaný ohlásí svůj příjezd na recepci hotelu pověřenému pracovníkovi hotelu.
 • 4.3. Host předloží ihned po příjezdu příslušnému pracovníkovi hotelu svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pasy, případně jiný platný doklad o totožnosti.
 • 4.4. Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1996 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy, resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.
 • 4.5. Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení i během pobytu.
 • 4.6. Pokud se host ubytuje před 6:00 h. ranní účtuje se hostu i předcházející noc, nedohodl-li se s ubytovatelem dříve jinak.
 • 4.7. Hotel může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.
 • 4.8. Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta a je zaznamenána v rezervačním systému hotelu. Doba ubytování může být prodloužena se souhlasem ubytovatele a musí být nahlášena příslušnému zaměstnanci hotelu.
 • 4.9. V případě prodloužení ubytování ze strany hosta, může hotel hostu nabídnout např. z důvodu obsazenosti hotelu i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně host ubytován.
 • 4.10. Host ukončí svůj pobyt nejpozději do 12:00 h. Do té doby pokoj uvolní, pokud nebylo individuálně a dopředu dohodnuto jinak. Pokud host neuvolni pokoj do 12:00 h., může mu ubytovatel účtovat pobyt za celý následující den, pokud nebylo předem dohodnuto jinak. Pokoj se považuje za uvolněný potom, co klient vynese z pokoje všechny své věci a odevzdá čipovou kartu na recepci hotelu a oznámí, že se odhlašuje z ubytování. Hotel si vyhrazuje právo na kontrolu inventáře pokoje (nábytek, spotřebiče, zapomenuté věci) a úhrady a spotřeby klienta, a to do 1 hod od uvolněni pokoje.
 • 4.11. Host je povinen odevzdat pokoj v nepoškozeném stavu (případně škoda musí být nahlášena).

V. Platební podmínky

5.1. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen uhradit cenu v souladu s platným ceníkem hotelu, nejpozději však v den ukončeni pobytu na základě předloženého účtu. Při pobytu delším, než dva dny je klient povinen uhradit 50 % z celkové částky za ubytování.
5.2. Hotel má právo požadovat od hosta platbu za ubytování předem.
5.3. Ceník služeb je k nahlédnutí na recepci.

VI. Obecná pravidla ubytování

 • 6.1. Host je povinen se seznámit s ubytovacím řádem a dodržovat jej.
 • 6.2. Host je povinen řádně užívat prostory určené k ubytování, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování.
 • 6.3. Host je povinen chránit vybaveni zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození.
 • 6.4. Noční klid je stanoven od 22:00 h. do 7:00 h.
 • 6.5. Součástí všech pokojů jsou minibary, které nejsou v ceně ubytování. Příslušný ceník je umístěn na hotelovém pokoji. Minibary jsou pokojovou službou denně či na vyžádání hosta doplňovány. Každá spotřebovaná částka nebo doplněná položka, jež je součástí sortimentu míní baru, je zaznamenána na kontrolním lístku pokojovou službou.
 • 6.6. V prostorách pokoje vybaveného kuchyňskou linkou pokojová služba nezodpovídá za úklid kuchyňského zařízení a vybavení během pobytu hosta. Host je povinen chránit vybavení a dodržovat pořádek a čistotu kuchyňského zařízení.
 • 6.7. Zranění nebo úraz ubytované osoby musí být neprodleně nahlášeno příslušnému pracovníkovi hotelu a ten zajistí potřebnou lékařskou pomoc, případně převoz do nemocnice.
 • 6.8. Kouření ve všech prostorách budovy a na používání na. pokojích vlastních topných těles a vlastních spotřebičů, vyjma malých spotřebičů (např. kulma, holicí strojek) je přísné ZAKÁZÁNO pod pokutou 2000 Kč.
 • 6.9. Přemisťovat nebo odnášet vybavení hotelu (např. nábytek, postele, varná konvice apod.) je zakázáno.
 • 6.10. Host nesmí bez souhlasu ubytovatele přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování. Návštěvy musí být nahlášeny příslušnému pracovníkovi hotelu a jsou možné v době od 9:00 h. - 21:00 h.
 • 6.11. V prostorách ubytování je zakázáno nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití, dále držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-ti o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem.
 • 6.12. Není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělých osob v pokoji, ani ostatních prostorách hotelu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí.
 • 6.13. Je zákaz v prostorách hotelu používat otevřený oheň.
 • 6.14. V prostorách ubytování je zakázán pobyt psů a jiných zvířat.
 • 6.15. Hotelovým hostům je k dispozici vyhrazené hotelové parkoviště vedle hotelu, v případě, že jeho kapacita není vyčerpána. Na parkovací místo není právní nárok. Hotel umožňuje svým hostům bezplatné užívání parkovací plochy až do vyčerpání její kapacity.

VII. Odpovědnost za škodu

 • 7.1. Pokud host požádá, převezme od něj ubytovatel do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti. Hotel má právo vzetí věcí do úschovy odmítnout, pokud jde o věci nebezpečné nebo hodnotou a rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné. Jedná se zejména o peněžní prostředky či věci (např. klenoty a jiné cennosti), jejichž hodnota přesahuje částku 100 000 Kč. Ubytovatel požaduje, aby mu věci do úschovy byty předány v uzavřené nebo zapečetěné schránce.
 • 7.2. Žádost o náhradu škody způsobené na věcech ubytovaného lze oznámit pouze do 15 dnů po zjištěni poškozeni. Škoda nebude uhrazena, způsobili poškození věcí sám host nebo osoba, která ho doprovází.
 • 7.3. Způsobí-li host prokazatelně hotelu hmotnou škodu na majetku nebo zařízení, hradí jej v piné výši. Vzniklá škoda bude hrazena ze složené zálohy dle čl. 5, odst. 5.1 ubytovacího řádu. Bude-li vzniklá škoda vyšší než složená záloha, je host povinen tento rozdíl ubytovateli uhradit.
 • 7.4. Každý pokoj je vybaven soupisem inventáře. Host je povinen seznámit se s jeho evidencí a oznámit příslušnému pracovníkovi hotelu, pokud z uvedeného seznamu něco schází.
 • 7.5. Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem v případě požáru. Tento plán naleznete v každém hotelovém pokoji a k nahlédnuti u příslušného pracovníka na recepci.
 • 7.6. V případě, že host způsobí svým chováním spuštěni požárního poplachu, bude mu po předložení výpisu z požární stanice naúčtována náhrada ve výši 1 000 Kč.
 • 7.7. Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.
 • 7.8. Odpovědnost ubytovatele za škodu na odložených věcech se řídí ust. §2945 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • 7.9. Odpovědnost ubytovatele za škodu na vnesených věcech je omezena 100násobkem ceny ubytování za jeden den. V ostatních se řídí ust. S2946 a násl. zákona č.8912012 Sb., občanský zákoník.
 • 7 .10. Ubytovatel neprovozuje hlídané parkoviště a neodpovídá tak za škodu způsobenou na dopravních prostředcích a věcech v nich ponechaných, nebude-li výslovně ubytovatelem prohlášené, že takové věci převzal do své úschovy.

VIII. Závěr

 • 8.1. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá vedení hotelu.
 • 8.2. Host je povinen dodržovat ustanoveni tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení hotelu právo ukončit ubytování služby před uplynutím dohodnuté doby.
Nahoru