Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.


↓ ONLINE REZERVACE
Zarezervujte si jednoduše a pohodlně masáž, ubytování, soukromou vířivku nebo wellness pobyt.

Všeobecné obchodní podmínky

Hotel Tomášov **** provozován společností ZM – TECH s.r.o., se sídlem Grohova 117/21, Brno, 602 00, IČ: 25551868, DIČ: CZ25551868, spisová značka C 32858 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen poskytovatel) pro prodej dárkových poukazů a služeb (privátní wellness, masáže, ubytování) prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webové adrese www.hotel-tomasov.cz.

Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vzájemný smluvní vztah mezi HotelemTomášov **** a klientem –⁠ fyzickou nebo právnickou osobou, která ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu, masáže a privátní wellness v spa zóně (whirlpool, finská sauna, kneippův chodník, sprchy s dubovým ochlazovacím vědrem, odpočinková lůžka a prostorné šatny s uzamykatelnými skříňkami), či dárkový poukaz v Hotelu Tomášov **** jako objednatel objednává (dále jen objednatel). VOP se stávají součástí předsmluvních ujednání okamžikem zahájení těchto jednání mezi poskytovatelem a objednatelem a součástí smluv okamžikem jejich uzavření. Nedílnou součástí těchto VOP je dokument Zpracování a ochrana osobních údajů na internetových stránkách www.hotel-tomasov.cz.

Článek I. Předsmluvní ujednání

 1. Předsmluvní ujednání zahrnují objednání služeb, sjednávání jejich podmínek a potvrzení konečné objednávky ze strany poskytovatele.
 2. Objednávky služeb musejí být činěny v písemné formě a musí z nich být zřejmé, kdo je činí a co je jejich předmětem (druh služeb, termíny, ceny apod.).
 3. Podpisem objednávky, příp. potvrzením emailu, vyjadřuje poskytovatel souhlas s poskytnutím objednaných služeb ve sjednaném rozsahu a tímto okamžikem je smlouva uzavřena.
 4. Budou-li objednatelem, příp. jím určenou osobou/zastupující osobou, objednány dodatečně další služby, jsou poskytovatel i objednatel povinni postupovat v souladu s tímto článkem. Poskytovatel se zavazuje učinit maximální úsilí pro poskytnutí dodatečně požadovaných služeb, avšak jejich poskytnutí negarantuje.

Článek II. Povinnosti smluvních stran

 1. Uzavřením smlouvy vzniká poskytovateli povinnost poskytnout objednateli služby ve smlouvě stanovené a objednateli povinnost tyto služby odebrat a uhradit poskytovateli za jejich poskytnutí sjednanou cenu.
 2. Objednavatel odesláním objednávky také potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s těmito VOP souhlasí.

Článek III. Nástup do nabízených služeb

 1. Při nástupu ubytování se každý host v recepci prokáže občanským průkazem či jiným dokladem totožnosti. Po splnění uvedených zákonných povinností včetně vyplnění registrační karty (záznam pro cizineckou policii) recepce hosta ubytuje a poskytne mu další informace k ubytování.
 2. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek je ubytovací řád, která je hostům k dispozici na webových stránkách Hotelu Tomášov **** www.hotel-tomasov.cz.
 3. Při nástupu na masáže se objednavatel v recepci nahlásí a dále pokračuje do suterénu budovy, kde je služba vykonávána. V rámci služby může po ústní domluvě s recepcí využít bezplatně sprchu, ale nutností je dorazit 10 až 15 minut před začátkem vykonávané služby, aby mohla služba proběhnout v předem vybraném intervalu. Pokud objednavatel dorazí později, vykonávaná služba proběhne ve zbývajícím čase a nebude prodloužena.
 4. Při nástupu na privátní wellness se objednavatel v recepci nahlásí a dále pokračuje do suterénu budovy, kde je služba vykonávána. Pokud objednavatel dorazí později, vykonávaná služba proběhne ve zbývajícím čase a nebude prodloužena. Návštěva šaten a s tím spojené úkony jsou obsaženy v intervalu, který má objednatel rezervován. Čas konce rezervace se rozumí čas opuštění prostor celého komplexu wellness centra.
 5. Před uplatněním dárkového poukazu na ubytování/masáže/privátní wellness, jehož platnost je 12 měsíců od data zakoupení není-li domluven jiný časový termín, je potřeba vytvořit rezervaci online nebo telefonicky.

Článek IV. Platební podmínky

 1. Požaduje-li poskytovatel zálohu na objednané služby, je objednatel povinen tuto zálohu poskytovateli řádně uhradit, tzn. ve výši a termínu splatnosti ve smlouvě uvedeném; úhradou zálohy se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele, není-li dohodnuto jinak. Nebude-li záloha objednatelem řádně uhrazena, vyhrazuje si poskytovatel právo zrušit sjednanou rezervaci a požadovat po objednateli odpovídající storno poplatky dle článku V. těchto VOP.
 2. Objednatel je povinen za ubytování, masáže, privátní wellness či dárkové poukazy uhradit sjednanou cenu. Objednatel cenu může uhradit následujícími způsoby:
 • daňovým dokladem (faktura) po předcházející domluvě,
 • bezhotovostně online prostřednictvím platební brányGlobalPaymentsWebpay platbou 3DSecure – kartami vydanými asociacemi MasterCard, Visa, s využitím digitální peněženky Google Pay a Apple Pay nebo s využitím platebního tlačítka PLATBA 24 pro klienty České spořitelny, a.s.,
 • hotovostí,
 • nebo platební kartou při ukončení proběhlé služby nebo v případě ubytování také ve lhůtě splatnosti v něm uvedeném.

Jakékoliv nesrovnalosti daňového dokladu musí být objednatelem reklamovány v písemné formě, a to do pěti kalendářních dnů od data jeho obdržení. V případě, že je ze strany poskytovatele uznána reklamace daňového dokladu za oprávněnou, je splatnost předmětného daňového dokladu odložena a částka uvedená v reklamovaném daňovém dokladu bude splatná ve lhůtě splatnosti uvedené v nově vystaveném daňovém dokladu). Reklamovaný daňový doklad, u kterého poskytovatel shledá reklamaci za neoprávněnou, je předmětná částka splatná v termínu splatnosti uvedeném na reklamovaném daňovém dokladu.

3. Platba je považována za uhrazenou v okamžiku, kdy je připsána na bankovní účet poskytovatele uvedený na daňovém dokladu, není-li dohodnuto jinak.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou platby za poskytnuté služby, má poskytovatel právo požadovat po objednateli vedle zaplacení dlužné částky také smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti daňového dokladu do jeho zaplacení.

5. Poskytovatel si vyhrazuje právo použít kteroukoliv platbu objednatele k uhrazení jeho nejstarších pohledávek, které má vůči objednateli po lhůtě splatnosti. Poskytovatel je oprávněn použít blokované finanční prostředky k úhradě všech neuhrazených částek vzniklých během pobytu i po odjezdu hosta (např. nápoje z minibaru, konzumaci v restauraci, porušení zákazu kouřeníatd.).

Článek V. Storno podmínky

 1. Stornem se vždy rozumí zrušení, odklad nebo úpravy potvrzené objednávky.
 2. Storno je objednatel povinen uplatnit telefonicky nebo elektronickou poštou na recepci hotelu.
 3. Stornuje-li objednatel objednané a potvrzené služby, je povinen zaplatit poskytovateli storno poplatky podle cenových podmínek dané rezervace; storno poplatky budou vypočítávány z ceny za stornované služby vč. DPH, a to následovně:
 • v případě zrušení rezervace ubytování 12 hodin před plánovaným příjezdem dle potvrzené rezervace, nebo před plánovaným absolvováním služby dle potvrzené rezervace, je storno 100 % z ceny ubytování,
 • v případě zrušení rezervace ubytování 2 dny až 13 hodin před plánovaným příjezdem dle potvrzené rezervace nebo před plánovaným absolvováním služby a méně dle potvrzené rezervace je storno 50 % z ceny ubytování,
 • v případě zrušení rezervace masáží/prostoru wellness 8 hodin před plánovaným příjezdem dle potvrzené rezervace, nebo před plánovaným absolvováním služby dle potvrzené rezervace, je storno 100 % z ceny služby,
 • v případě zrušení rezervace masáží/prostoru wellness 20 hodin před plánovaným příjezdem dle potvrzené rezervace, nebo před plánovaným absolvováním služby dle potvrzené rezervace, je storno 50 % z ceny služby,
 • v případě zrušení rezervace dárkového poukazu méně než 20 hodin předem nebo pokud se objednavatel na rezervovaný termín nedostaví, dojde k anulování poukazu.

4. Pro uhrazení storno poplatku je poskytovatel oprávněn použít objednatelem uvedenou platební kartu nebo předem odeslanou platbu za ubytování či objednanou službu masáže/privátní wellness.
5. Zakoupený dárkový poukaz nelze stornovat. Pokud není dárkový poukaz vyčerpán do sjednané lhůty (zpravidla 6 či 12 měsíců) od data zakoupení, propadá bez možnosti náhrady.

Článek VI. Reklamace služeb

 1. Reklamaci služeb poskytnutých poskytovatelem je objednatel povinen uplatnit telefonicky nebo elektronickou poštou na recepci hotelu. Tato reklamace musí být uplatněna bezodkladně po zjištění nedostatků služeb, nejpozději však den následující po posledním dni, ve kterém byly objednateli předmětné služby poskytnuty. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Článek VII. Odstoupení od smlouvy

 1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit za podmínek a z důvodů stanovených zákonem nebo smlouvou.
 2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit s okamžitou účinností od smlouvy (v celém rozsahu nebo částečně) v případě, že objednatel poruší smlouvu podstatným způsobem, nebo opakovaně poruší kteroukoliv povinnost ze smlouvy, nebo pokud bude objednatel v prodlení s úhradou jakékoli dlužné částky o více než 10 dnů po termínu splatnosti.

Článek VIII. Jurisdikce

Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz , web: https://www.adr.coi.cz/  www.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. 2. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

Článek IX. Souhlas se zasíláním obchodních nabídek

 1. Objednatel souhlasí se zasíláním obchodních nabídek poskytovatelem, jenž je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Objednatel vyslovuje souhlas se zasíláním Obchodních sdělení na svou emailovou adresu samotným odesláním poptávkového formuláře na stránce poskytovatele. Tento souhlas má objednatel možnost kdykoliv zrušit na e-mailové adrese hotel@tomasov.cz.

Článek X.Vyšší moc

Není-li poskytovatel při veškerém svém úsilí schopen dostát sjednaným podmínkám v důsledku zásahu vyšší moci, má bez dalšího právo od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se strany jinak. Vyšší mocí se rozumí zejména poškození hotelu a jeho zařízení následkem živelních pohrom. V případě zásahu vyšší moci není objednavatel oprávněn uplatňovat vůči poskytovateli žádné sankce či ekvivalentní nároky.

Článek XI. Další ujednání

 1. Smluvní strany berou na vědomí, že odpovědnost poskytovatele, objednatele i klientů objednatele se řídí pravidly dle ust. § 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Škoda bude nahrazena v penězích, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude škoda způsobena klienty či zaměstnanci objednatele a tyto osoby uplatněnou škodu neuhradí, zavazuje se objednatel tuto škodu uhradit stejně, jako by ji způsobil sám.
 2. Poskytovatel je oprávněn při příjezdu klientů či zaměstnanců vyžadovat garanci ve formě předautorizace platební karty, případně zálohy v hotovosti. Poskytovatel se zavazuje při odjezdu klientů a po vypořádání případných pohledávek dle tohoto odstavce tuto kauci, případně její část, klientům vrátit.
 3. Shledá-li poskytovatel jednání objednatele či jeho klientů za hrubé porušení ubytovacího řádu hotelu, má poskytovatel právo, po projednání celé věci s objednatelem, ukončit ubytování objednatele, příp. jeho klientů, bez náhrady, popř. bez omezení práva ubytování naúčtovat.
 4. Poskytovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, týkající se ochrany osobních údajů, zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl. (Nařízení EP a Rady EU 2016/679, o ochraně FO v souvislosti se zpracováním osobních údajů, Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů atd.).
 5. Všechny částky budou vytvářeny v CZK. Směnný kurz k cizím měnám se řídí denním kurzem ČNB. V případě úhrady platební kartou se může směnný kurz lišit v závislosti na kurzu použitém bankou, která platební kartu vydala.
 6. Hotel Tomášov **** (provozovatel) je oprávněn použít blokované finanční prostředky k úhradě všech neuhrazených částek vzniklých během pobytu i po odjezdu hosta (např. nápoje z minibaru, konzumaci v restauraci, porušení zákazu kouření, či jiných obdobných případech).

Článek XII. Závěrečné ustanovení

 1. VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 12. 2022.
Nahoru